DUK

Dažniausiai užduodami klausimai

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas – draudimo rūšis, skirta atlyginti eismo įvykio metu kaltininko padarytą žalą kitiems asmenims bei jų turtui. Šiuo draudimu privalomai yra apdraudžiamos visos transporto priemonės: lengvieji automobiliai, mopedai ir motociklai, mikroautobusai ir autobusai, lengvieji komerciniai ir krovininiai automobiliai, traktoriai ir savaeigiai mechanizmai.
Pagrindiniai kriterijai, lemiantys draudimo įmoką: transporto priemonės tipas (lengvasis, krovininis, motociklas ir t.t.), variklio galingumas; savininko registracijos vieta, amžius, drausmingumas, sutarties galiojimo laikotarpis (1, 2, …, 12 mėn.).
Lietuvoje įsigyjami įprastinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių draudimo liudijimai galioja ne tik Lietuvoje, bet ir visose Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijoje. Nors šiose valstybėse turėti tarptautinį transporto priemonės draudimo liudijimą (žaliąją kortelę) nėra būtina, vis dėlto, šis dokumentas tebėra geriausiai pažįstamas tų valstybių pareigūnams.
Žalioji kortelė – tarptautinis transporto priemonės draudimo liudijimas, leidžiantis keliauti per daugelio valstybių teritorijas, atskirai nesidraudžiant pagal šalies, į kurią įvažiuojama, įstatymus. Įsigijus lietuvišką žaliąją kortelę, galima važiuoti į bet kurią iš 46-ių Europos ekonominės erdvės sistemai priklausančių valstybių ir Šveicariją. Savo ruožtu, Lietuvoje pripažįstami kitų žaliosios kortelės sistemos valstybių tarptautiniai transporto priemonės draudimo liudijimai, išduoti vairuotojams, vykstantiems per mūsų valstybės teritoriją.
Jeigu tarpusavyje sutariate dėl eismo įvykio aplinkybių, kartu su kitu eismo įvykio dalyviu turite užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir kreiptis tiesiai į draudikus. Apie eismo įvykį, dėl kurio esate atsakingas, Jūsų civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui privalote pranešti raštu per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos ir pateikti draudikui Jūsų bei kito eismo įvykio dalyvio pasirašytą eismo įvykio deklaraciją. Eismo įvykio deklaracijos blankus išduoda visos transporto priemonių valdytojų civilinę atsakomybę draudžiančios draudimo bendrovės. Policijos pareigūnus į eismo įvykio vietą privaloma kviesti tik tada, kai: a) eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužaloti žmonės; b) su kitu eismo įvykio dalyviu nesutariate dėl eismo įvykio aplinkybių; c) dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusiojo asmens eismo įvykio vietoje nėra.
Atvejais, kai nė vienas eismo įvykio dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant paprasto švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodoma eismo įvykio data, jo vieta, eismo įvykio dalyviai, ar eismo įvykio metu buvo sužalotų asmenų, taip pat transporto priemonės ir joms padaryti sugadinimai, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija apie eismo įvykio dalyvių civilinę atsakomybę apdraudusias draudimo bendroves, turimus draudimo dokumentus. Aprašytos eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos eismo įvykio dalyvių parašais.
Kelionės draudimas gali apimti draudimą nuo ūmios ligos, nelaimingo atsitikimo ar atvejo, kai apdraustasis padaro žalą trečiajam asmeniui užsienyje. Kelionės draudimas taip pat galioja dingus ar vėluojant apdraustojo bagažui, atšaukus kelionę ar jai visai neįvykus. Klientai, įsigiję šį draudimą, gali saugiai keliauti žinodami, kad prireikus gydymą užsienyje apmokės draudimo bendrovė. Kokias žalas norima apdrausti, priklauso nuo kliento pasirinkimo.
Draudimo įmokos dydis priklauso nuo: šalies, į kurią vykstate; pasirinktų draudimo apsaugos sąlygų; kelionės trukmės bei tikslo; draudimo sumos.
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (NA) – tai draudimo rūšis, suteikianti draudimo apsaugą, kai dėl nelaimingo atsitikimo padaroma žala apdraustojo sveikatai, netenkama darbingumo ar nelaimingas atsitikimas tampa jo mirties priežastimi. Draudimo įmoka priklauso nuo pasirinktos draudimo sumos dydžio bei darbo pobūdžio. Draudimo išmoka priklauso nuo patirtos traumos sunkumo bei pasirinktos draudimo sumos.
Pagrindinės draudimu nuo nelaimingų atsitikimų draudžiamos rizikos: traumos, neįgalumas, mirtis.
Gyventojų turto draudimas – draudimo paslauga, skirta apsaugoti apdraustajam priklausantį nekilnojamą ir kilnojamą turtą nuo sugadinimo ar sunaikinimo. Nekilnojamasis turtas: pastatai, patalpos, butai, statiniai ir visi su jais susieti įrenginiai (langai, durys ir kt.) Kilnojamasis turtas: televizoriai, kompiuteriai, baldai, drabužiai ir kt.
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (ADTAĮ) nustato, kad asmens duomenys yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Todėl ne tik asmens vardas, pavardė ar asmens kodas laikomi asmens duomenimis, bet asmens gyvenamoji vieta, draudžiamo turto duomenys (pvz.: automobilio numeris) ir pan. Draudimo sutarčiai sudaryti yra būtina pateikti draudimo bendrovių nustatytus asmens duomenis. Jie naudojami asmeniui (draudėjui) identifikuoti bei draudimo įmokai paskaičiuoti. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes perduodame draudimo bendrovėms, su kuriomis yra sudarytos atstovavimo sutartys, ir kurios pagal šiuos duomenis pateiks savo draudimo pasiūlymus. Tais atvejais, kai reikia gauti tikslius ir patikimus duomenis iš juos tvarkančių registrų (pvz. duomenis apie draudžiamą transporto priemonę, kurios duomenys yra tvarkomi VĮ „Regitra“), brokeris arba draudimo bendrovė kreipiasi į šiuos registrus dėl tokių duomenų pateikimo. Tuo tikslu registro tvarkytojui yra pateikiama dalis Jūsų pateiktų duomenų (vardas, pavardė arba asmens kodas), pagal kuriuos randami konkrečiame registre tvarkomi Jūsų duomenis. Išreikšdamas norą sudaryti draudimo sutartį (taip pat gauti pasiūlymą su nurodytomis draudimo sąlygomis ir draudimo įmoka), Jūs kartu sutinkate, kad draudimo brokeris arba draudimo bendrovė gautų iš atitinkamų registrų kitus Jūsų asmens duomenis. ADTAĮ nustato Jūsų (duomenų subjekto) teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Taip pat Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu (nesutikdami su asmens duomenų tvarkymu, turite įvertinti aplinkybę, kad tai gali būti esminė priežastis, neleisianti Jums pateikti draudimo pasiūlymo). Visais išvardintais atvejais Jūs turite kreiptis į mūsų brokerio bendrovę.