Kiekvieną dieną po laimėtoją!

Sveikiname akcijos nugalėtojus ir kviečiame susisiekti numeriu 1652:

Data Sutarties nr.
2022-02-01 LT22-TCA-00615262-5
2022-02-02 LT/AKA 2415516
2022-02-03 LT22-TCA-00617663-9
2022-02-04 764532015/01/82036573
2022-02-05 LT/AKA 2418176
2022-02-06 764900057/01/82079474
2022-02-07 LT/AKA 2419759
2022-02-09 AYAS 13018889
2022-02-10 LT22-TCA-00627683-0
2022-02-11 LT22-TCA-00629443-7
2022-02-12 766486355/01/82282215
2022-02-14 LT22-TCA-00631761-8
2022-02-15 LT22-TCA-00634124-9
2022-02-17 LT22-L19-07868585-3
2022-02-18 LT22-L19-07879374-7
2022-02-20 768232377/01/82488544
2022-02-21 LT22-TCA-00641434-1
2022-02-22 LT22-L19-07914020-6
2022-02-23 769239758/01/82613575
2022-02-25 LT22-L19-07953937-8
2022-02-26 769897453/01/82691040
2022-02-28 LT22-TCA-00653575-6
2022-03-01 LT22P-TCA-02561362-9
2022-03-02 LT22P-TCA-02569305-3
2022-03-03 771066925/01/82826120
2022-03-04 AYAS 13051360
2022-03-05 771665071/01/82897822
2022-03-08 LT22P-TCA-02627750-2
2022-03-10 LT/AKA 2451990
2022-03-13 LT22P-TCA-02654999-0
2022-03-15 LT/AKA 2456966
2022-03-16 LT22P-L19-08171020-3
2022-03-17 LT22-L19-08177220-9
2022-03-19 AYAS 13073530
2022-03-22 LT22-L19-08221421-3
2022-03-24 AYAS 13082634
2022-03-26 AYAS 13084833
2022-03-30 LT22-L19-08305809-6

 

AKCIJOS

„DU MĖNESIUS, KIEKVIENĄ DIENĄ, VIENAM IŠ APSIDRAUDUSIŲ SU SKRAJUTE GRĄŽINSIME SUMOKĖTĄ ĮMOKĄ UŽ AUTOMOBILIO DRAUDIMĄ“
TAISYKLĖS

Akcijos laikotarpis ir dalyviai
1. Akcija „Du mėnesius, kiekvieną dieną, vienam iš apsidraudusių su skrajute, grąžinsime sumokėtą įmoką už automobilio draudimą““ vyks nuo 2022 m. vasario 01 d. iki 2022 m. kovo 31 d. (paskutinio laimėtojo nustatymo data yra 2022 m. balandžio 01 d.). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.perlodraudimas.lt/akcija).
2. Akcijos organizatorius UADBB „Perlo draudimo brokeris“ (toliau – Perlo draudimas).
3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu pasinaudoję reklamine skrajute (skrajutėje esančiu brūkšniniu kodu) ir sudarę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį per Perlo terminalą ir/ar per Perlo draudimo brokerio skambučių centrą (trumpasis nr. 1652).
4. Akcijoje nedalyvauja tiesiogiai per Perlo draudimo tarpininkus draudimo sutartis sudarę asmenys, juridiniai asmenys, taip pat UADBB „Perlo draudimo brokeris“ darbuotojai bei jų šeimos nariai ir kitos, su UADBB „Perlo draudimo brokeris“ susijusios įmonės bei jų darbuotojai ir šeimos nariai.

Akcijos turinys
5. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš visų per vieną dieną sudarytų transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių bus atrenkama 1 laiminga sutartis, kurios draudėjui bus grąžinta sumokėta už draudimo sutartį pinigų suma.
6. Jei per vieną dieną šių taisyklių 3 p. nurodytų būdu sudarytų draudimo sutarčių skaičius yra mažesnis nei 5 vnt., tos dienos sudarytos draudimo sutartys prijungiamos prie ateinančios dienos sutarčių. Jei sudėjus kitos dienos sutarčių skaičių prie praėjusios dienos sutarčių skaičiaus nepasiekiamas skaičius 5, tuomet praėjusių dviejų dienų sutarčių skaičius prijungiamas prie ateinančios dienos sutarčių. Toks sutarčių prijungimas yra atliekamas tol, kol pasiekiamas skaičius 5. Tuomet, pasiekus nurodomą sutarčių skaičių, yra atliekamos laimingosios sutarties nustatymo procedūros.

Akcijos prizai
7. Akcijos prizai yra piniginiai. Kiekvieno laimėtojo laimėjimo suma yra lygi sumokėtai draudimo sutarties įmokai.

Dalyvavimo akcijoje sąlygos
8. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja bet kuris fizinis asmuo (draudėjas), akcijos laikotarpiu sudaręs transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, nuskanavus brūkšninį kodą iš akcijos lankstinuko, per Perlo terminalą arba tarpininkaujant Perlo draudimo brokerio skambučių centrui.
9. Apdraudus vieną konkretų draudimo objektą (transporto priemonę), akcijoje galima dalyvauti tik vieną kartą. Pratęsiant arba nutraukus draudimo sutartį ir pakartotinai apdraudus tą patį objektą, akcijoje nebedalyvaujama.
10. Sudarytos ir akcijos kriterijus atitinkančios sutartys yra įtraukiamos automatiškai. Draudėjams jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia.
11. Sutartys, kurios nutraukiamos anksčiau termino, iš pretendentų laimėti prizus sąrašo pašalinamos ir netenka teisės laimėti akcijos prizą.
12. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą sudarant draudimo sutartis atsakingi draudimo sutartį sudarantys asmenys.

Laimėtojų nustatymo tvarka
13. Nuo 2022 m. vasario 01 dienos kiekvieną pirmadienį iš visų praėjusios savaitės (skaičiuojant savaitės pradžią pirmadienį, o pabaigą – sekmadienį) akcijos kriterijus atitinkančių draudimo sutarčių, atsitiktiniu būdu bus atrenkama 7 laimingų sutarčių, kurių draudėjai pripažįstami laimėtojais ir laimi sumokėtos draudimo įmokos kompensavimą. Jei susidaro šių taisyklių 6 p. aprašyta situacija, atitinkamai laimingų sutarčių skaičius yra mažinamas prijungtų dienų skaičiui. Pirmasis laimėtojų atrinkimas bus atliekamas vasario 07 d.
14. Laimėjusios sutartys bus skelbiamos kiekvieną pirmadienį internetiniame puslapyje www.perlodraudimas.lt/akcija.

Laimėtų prizų atsiėmimo tvarka
15. Visa informacija apie prizo atsiėmimą teikiama telefonu 1652. Organizatorius gali, bet neįsipareigoja, asmeniškai informuoti laimėtojus apie jų laimėjimą draudimo sutartyje nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.
16. Norėdamas atsiimti prizą, laimėtojas privalės telefonu 1652 pateikti visus prašomus asmeninius ir su draudimo polisu susijusius duomenis, kurie padės identifikuoti laimėtoją. Organizatoriui pateikti duomenys bus naudojami siekiant tinkamai įgyvendinti su prizo įteikimu bei galimai kylančiomis mokestinėmis prievolėmis susijusius teisinius reikalavimus. Laimėtojui atsisakius pateikti duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą.
17. Po laimėtojo identifikacijos, laimėtojo pateiktu telefono numeriu bus išsiųsta sms žinutė su patvirtinimo kodu. Pateikus šį kodą Perlo terminale, laimėta suma bus išmokėta grynais pinigais. SMS žinutės patvirtinimo kodas galioja 30 dienų, per šį terminą neatsiėmus laimėtos sumos, sms patvirtinimo kodas nustoja galioti ir laimėtojas netenka teisės į laimėjimą.

Baigiamosios nuostatos
18. Esant įstatymuose numatytiems atvejams, organizatorius įsipareigoja sumokėti Gyventojų pajamų mokestį už laimėtus prizus.
19. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.perlodraudimas.lt/akcija.
20. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

AKCIJOS
„DU MĖNESIUS, KIEKVIENĄ DIENĄ, VIENAM IŠ APSIDRAUDUSIŲ SU
SKRAJUTE, GRĄŽINSIME SUMOKĖTĄ ĮMOKĄ UŽ AUTOMOBILIO DRAUDIMĄ“
METU TVARKOMŲ KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APRAŠAS

Šis aprašas nustato UADBB „Perlo draudimo brokeris“ klientų asmens duomenų tvarkymą akcijos „Du mėnesius, kiekvieną dieną, vienam iš apsidraudusių su skrajute, grąžinsime sumokėtą įmoką už automobilio draudimą“ pagrindu.

1. Akcijos metu UADBB „Perlo draudimo brokeris“ tvarko klientų asmens duomenis akcijos taisyklėse numatytais tikslais, t.y. akcijos dalyvių apskaitos, akcijos laimėtojų nustatymo, akcijos prizų įteikimo, vykdymo tikslais.
2. Akcijos metu tvarkomi klientų asmens duomenys:
2.1. Draudimo sutarties numeris;
2.2. Draudimo sutarties rūšis;
2.3. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis;
2.4. Draudėjo vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris;
2.5. Sumokėtos draudimo įmokos dydis;
2.6. Laimėtojo asmens kodas;
2.7. Laimėtojo gyvenamosios vietos adresas.
3. Asmens duomenų tvarkymo pradžia – akcijos paskelbimo data; asmens duomenų tvarkymo pabaiga – 3 mėnesiai po akcijos pasibaigimo datos. Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo
laikotarpiui asmens duomenys, jei nėra tvarkomi UADBB „Perlo draudimo brokeris“ kitais nei šios akcijos vykdymas tikslais, yra sunaikinami.
4. Akcijos metu asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (toliau vadinama Reglamentu) reikalavimų. Asmens duomenų subjektai turi visas Reglamente numatytas duomenų subjektų teises.
5. UADBB „Perlo draudimo brokeris“ darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis šios akcijos vykdymo tikslu, akcijos taisyklėse numatytais terminais ir tvarka iš bendrai UABDBB „Perlo
draudimo brokeris“ valdomo duomenų masyvo atrenka akcijos kriterijus atitinkančius ir šiame apraše nurodomus asmens duomenis bei su jais atlieka akcijos tikslams pasiekti reikalingus veiksmus (žaidžiančių draudimo sutarčių atrinkimas, laimėtojų nustatymas, laimėtojų paskelbimas ir pan.).
6. Akcijos laimėtojų duomenys, gavus jų sutikimą gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
7. Akcijos vykdymo tikslu asmens duomenis tvarkantys UADBB „Perlo draudimo brokeris“ darbuotojai tvarkydami asmens duomenis privalo laikytis konfidencialumo ir asmens duomenų
tvarkymo saugumo principų. Konfidencialumo įpareigojimas išlieka ir po darbo santykių su UADBB „Perlo draudimo brokeris“ pasibaigimo.
8. Bendros organizacinės ir techninės priemonės, kuriomis užtikrinama asmens duomenų apsauga (nuo atsitiktinio arba neteisėto pakeitimo, sunaikinimo, neteisėto tvarkymo, atskleidimo) yra numatomos UADBB „Perlo draudimo brokeris“ asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir kituose šiuos teisinius santykius reguliuojančiuose vidiniuose įmonės teisės aktuose.